072-5669116

Eigen bijdrage AWBZ gewijzigd

Als zorg wordt ontvangen uit hoofde van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), dan is een eigen bijdrage verschuldigd. De regels voor de berekening van deze bijdrage zijn met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd, waardoor in veel gevallen een fors hogere eigen bijdrage verschuldigd is.

Vanaf 1 januari 2013 telt een groter deel van het niet vrijgestelde box 3 vermogen mee voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. Voor 1 januari 2013 was dit nog 4%, nu is dit percentage verhoogd naar 12%. Het kan dan nu ook lonend zijn om te bekijken of het box 3 vermogen verlaagd kan worden, waardoor de eigen bijdrage kan worden verminderd. Verlaging van het box 3 vermogen kan door:

  • (herroepelijk) schenken van vermogen (al dan niet op papier);
  • aflossen van een eigen woning schuld (let op eventuele boeterente) met overtollig box 3 vermogen;
  • inbrengen van vermogen in een BV;
  • benutten van vrijstellingen in box 3 bijvoorbeeld voor groene beleggingen;
  • vervroegd uitbetalen van niet-opeisbare overbedelingsschulden uit het verleden. Let daarbij op de gevolgen voor de IB en de schenkbelasting;
  • afstand doen van belast vruchtgebruik in box 3, al dan niet tegen betaling.

Let wel: voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage nu (jaar 2013), is de peildatum van twee jaar geleden (1-1-2011) bepalend. Is het inkomen of vermogen sindsdien aanzienlijk lager geworden, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een aanpassing van de eigen bijdrage aan te vragen.

Inmiddels heeft de staatssecretaris toegezegd dat huiseigenaren die een te koop staande woning hebben die niet meer in box 1 valt maar in box 3, uitstel van betaling krijgen. Het uitstel geldt voor dat deel van de eigen bijdrage dat betaald zou moeten worden vanwege het geld dat in de stenen zit. Het uitstel geldt tot de woning is verkocht, maar maximaal voor vier jaar.

Omdat iedere situatie verschillend is, blijft het maatwerk. Daarbij moeten ook de mogelijke fiscale gevolgen goed in kaart worden gebracht. Laat je dus goed adviseren!

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte