072-5669116

Grote verantwoordelijkheid werkgever bij verzuim

VerzuimaanpakAan werkgever en werknemer worden hoge eisen gesteld wat betreft de re-integratie- inspanningen gedurende de eerste 24 maanden van ziekte en verzuim. Zijn de inspanningen van de werkgever onvoldoende, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Als re-integratie niet voldoende gelukt is, dan is de kans groot dat je als werkgever verplicht wordt het loon nog eens maximaal 12 maanden door te betalen (loonsanctie). Tenzij je kan aantonen dat het behaalde resultaat het maximaal haalbare is. In het geval dat een loonsanctie wordt opgelegd, mag bovendien de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet opgezegd worden. Daarnaast leidt instroom in de WIA/WGA tot een verhoging van de gedifferentieerde premie. Veel ondernemers onderschatten deze financiële risico’s.

Het is in deze essentieel om het verzuimdossier goed op orde te hebben. Dit is soms lastig, veel werkgevers hebben wel één of meer dossiers waar ze mee vastgelopen zijn. Schakel dus tijdig een deskundige in bij verzuim van werknemers. Laat je ook tijdig adviseren over de juridische consequenties en (on)mogelijkheden van ontslag van een zieke werknemer. Daar zitten vaak veel haken en ogen aan.

Ook in de uitspraken van een aantal rechters is geoordeeld dat de werkgever een eigen verantwoordelijkheid heeft bij de verzuimaanpak en het verrichten van re-integratie-inspanningen. Dit is nog steeds van toepassing. Anders dan bij medische adviezen wordt de werkgever namelijk wel geacht kennis te hebben van de administratieve verplichtingen. Wanneer de arbodienst of bedrijfsarts bijvoorbeeld niet adequaat handelt, kan dit er (onder bepaalde omstandigheden)toe leiden dat de werkgever een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV. Het blijft dus zaak om ook een ingeschakelde arbodienst en/of bedrijfsarts strak te blijven volgen en zo nodig tijdig bij te sturen of elders advies in te winnen. Ook een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen kan verstandig zijn.

20-07-2020

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Lees verder
03-07-2020

Aanpassingen tweede periode NOW

Lees verder
02-07-2020

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Lees verder
Blijf op de hoogte